เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
เลือกปี

สถิติร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางออนไลน์ ปี 2562

สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม กองวิชาการและแผนงาน
มกราคม 1 0 0 6 1 0 0
กุมภาพันธ์ 0 0 6 7 0 0 0
มีนาคม 2 0 0 0 0 0 0
เมษายน 0 0 4 1 0 0 0
พฤษภาคม 1 0 6 0 0 0 0
มิถุนายน 0 0 0 0 0 0 0
กรกฎาคม 0 0 0 0 0 0 0
สิงหาคม 0 0 0 0 0 0 0
กันยายน 0 0 0 0 0 0 0
ตุลาคม 0 0 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน 0 0 0 0 0 0 0
ธันวาคม - - - - - - -
รวม