Layout Options

 • Fixed Header
  Makes the header top fixed, always visible!
 • Fixed Sidebar
  Makes the sidebar left fixed, always visible!
 • Fixed Footer
  Makes the app footer bottom fixed, always visible!

Header Options

 • Choose Color Scheme

Sidebar Options

 • Choose Color Scheme

Main Content Options

 • Page Section Tabs

มาตรา 7

ชื่อเรื่อง แฟ้ม ชั้น
กำหนดกฏกระทรวงอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 8 1
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 4 1
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 3) 4 1
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2) 4 1
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 4 1
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 4 1
ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อแก้ปัญหา การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 4 1
ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาเด็กเล็ก ต้นแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 4 1
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 4 1
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินงานสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร 2 1
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาลตำบลบ้านเป็ด หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 1 1
แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 15 3
แก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ประเภทและระดับตำแหน่ง ของส่วนราชการของเทศบาล 2 1
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 1 1
การกำหนดตำแหน่ง ประเภทและระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 1 1
แก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการประเภทและระดับตำแหน่งของ ส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 1 1
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริการส่วนตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 3 1
แผนที่แสดงสถานที่ตั้งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 3 1
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริการส่วนตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 1 1