Layout Options

 • Fixed Header
  Makes the header top fixed, always visible!
 • Fixed Sidebar
  Makes the sidebar left fixed, always visible!
 • Fixed Footer
  Makes the app footer bottom fixed, always visible!

Header Options

 • Choose Color Scheme

Sidebar Options

 • Choose Color Scheme

Main Content Options

 • Page Section Tabs

การบริหารงานงบประมาณ

ชื่อเรื่อง แฟ้ม ชั้น
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน - -
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 18 1
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18 1
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2562 18 1
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มีนาคม 2562 18 1
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 18 1
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2562 18 1
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มกราคม 2562 18 1
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 1) 18 1
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 18 1
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2561 18 1
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 18 1
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 18 1
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 18 1
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2561 18 1
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กันยายน 2561 18 1
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2561 18 1
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 18 1
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2561 18 1
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 18 1
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 12 1
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 18 1
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561 18 1
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 18 1
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 18 1
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18 1
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 18 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561 - 2564) 18 1
รายงานผลการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 18 1
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 18 1
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน เมษายน 2561 18 1
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2561 18 1
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มีนาคม 2561 18 1
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2561 18 1
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 18 1
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 18 1
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2561 18 1
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มกราคม 2561 18 1