Layout Options

 • Fixed Header
  Makes the header top fixed, always visible!
 • Fixed Sidebar
  Makes the sidebar left fixed, always visible!
 • Fixed Footer
  Makes the app footer bottom fixed, always visible!

Header Options

 • Choose Color Scheme

Sidebar Options

 • Choose Color Scheme

Main Content Options

 • Page Section Tabs

มาตรา 7(4) กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อเรื่อง แฟ้ม ชั้น
กำหนดกฏกระทรวงอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 8 1
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 4 1
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 3) 4 1
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2) 4 1
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 4 1
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 4 1
ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อแก้ปัญหา การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 4 1
ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาเด็กเล็ก ต้นแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 4 1
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 4 1