Layout Options

 • Fixed Header
  Makes the header top fixed, always visible!
 • Fixed Sidebar
  Makes the sidebar left fixed, always visible!
 • Fixed Footer
  Makes the app footer bottom fixed, always visible!

Header Options

 • Choose Color Scheme

Sidebar Options

 • Choose Color Scheme

Main Content Options

 • Page Section Tabs

มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด

ชื่อเรื่อง แฟ้ม ชั้น
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 18 1
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ CITIZENinfo สำหรับจุดบริการ 8 1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านเป็ดและโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ (วัดภูดิน ถึงถนนเหล่านาดี) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 13 3
งบรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด 18 1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563) 12 3
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 28 กันยายน 2563 18 1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2563 13 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (ซอยสินธารา) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 13 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขาม (ซอยหน้าบ้านนายบุญเหลือ ข้อยุ่น) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๔ บ้านโคกฟันโปง (จากสี่แยกบ้านโคกฟันโปงถึงทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒) 12 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 13 3
รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 20 1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 13 3
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2563 18 1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (ชุมชนแก่นกาญจนา หมู่ที่ 23 ซอยย่อยต่างๆในชุมชน) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑ - ป.๖ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ดและโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 3
รายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด 18 1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง 19 1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของลูกจ้างประจำ 19 1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล 19 1
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 19 1
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 19 1
รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 19 1
รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด 19 1
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 18 1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 13 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันติสุข (ถนนสีหราชเดโชชัยจากสี่แยกไฟแดง ถึงทางเข้าค่ายทหาร ร.๘ หมู่ที่ ๑๑,๒๐,๒๒) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำรูปตัวยูแบบเปิด (บริเวณช่องแคบด้านข้างหมู่บ้านพวงเพชรและหมู่บ้านศิริกุล) หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันติสุข ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านสุภัทรา (ด้านหน้าชุมชนวังทรัพย์สินถึงถนนทางเข้าสนามบิน) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านแก่นทอง (ซอยนวลหงส์ ๓ ถึงถนนสีหราชเดโชชัย) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันติสุข (ถนนสีหราชเดโชไชยจากสี่แยกไฟแดง ถึงทางเข้าค่ายทหาร ร.๘ หมู่ที่ ๑๑,๒๐,๒๒) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเป็ด (ซอยนางเข็มมา ประเสริฐสังฆ์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอกน้อย(ซอยข้างวัดบ่อแก้ว) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3