Layout Options

 • Fixed Header
  Makes the header top fixed, always visible!
 • Fixed Sidebar
  Makes the sidebar left fixed, always visible!
 • Fixed Footer
  Makes the app footer bottom fixed, always visible!

Header Options

 • Choose Color Scheme

Sidebar Options

 • Choose Color Scheme

Main Content Options

 • Page Section Tabs

มาตรา 9(3) แผนงาน/โครงการ/งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ชื่อเรื่อง แฟ้ม ชั้น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด - 2
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 7 2
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 7 2
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 7 2
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 7 2
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 7 2
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 7 2
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 7 2
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 7 2
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7 2
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 7 2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 7 2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 7 2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 7 2
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7 2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 7 2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 7 2
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 7 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 7 2
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 7 2
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 7 2
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 7 2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 7 2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 7 2
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 7 2
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 7 2
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 7 2
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2558 - 2563) 7 2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 7 2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 7 2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 7 2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561 - 2564) 7 2
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 7 2
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 7 2
แผนยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (พ.ศ. 2560 - 2563) 7 2
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 7 2
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2559 7 2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 7 2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 7 2