Layout Options

 • Fixed Header
  Makes the header top fixed, always visible!
 • Fixed Sidebar
  Makes the sidebar left fixed, always visible!
 • Fixed Footer
  Makes the app footer bottom fixed, always visible!

Header Options

 • Choose Color Scheme

Sidebar Options

 • Choose Color Scheme

Main Content Options

 • Page Section Tabs

มาตรา 9(4) คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ชื่อเรื่อง แฟ้ม ชั้น
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ CITIZENinfo สำหรับจุดบริการ 8 1
กำหนดกฏกระทรวงอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 8 1
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด - 2
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2507 8 1
คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 8 1
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพล จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2559 8 1
กฎกระทรวง การยื่นคำขอและการรับรองสมาคมและมูลนิธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2560 8 1
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 8 1
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 8 1
พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2596 8 1
กฎกระทรวง ฉบับที่ 432 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 8 1
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 8 1
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558 8 1
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 8 1
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ. 2542 8 1
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 8 1
กฎหมายเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ 8 1