Layout Options

 • Fixed Header
  Makes the header top fixed, always visible!
 • Fixed Sidebar
  Makes the sidebar left fixed, always visible!
 • Fixed Footer
  Makes the app footer bottom fixed, always visible!

Header Options

 • Choose Color Scheme

Sidebar Options

 • Choose Color Scheme

Main Content Options

 • Page Section Tabs

ประกาศ ประกวดราคา/สอบราคา ผลผู้ชนะ สัญญา

ชื่อเรื่อง แฟ้ม ชั้น
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านเป็ดและโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ (วัดภูดิน ถึงถนนเหล่านาดี) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (ซอยสินธารา) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขาม (ซอยหน้าบ้านนายบุญเหลือ ข้อยุ่น) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๔ บ้านโคกฟันโปง (จากสี่แยกบ้านโคกฟันโปงถึงทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (ชุมชนแก่นกาญจนา หมู่ที่ 23 ซอยย่อยต่างๆในชุมชน) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑ - ป.๖ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ดและโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันติสุข (ถนนสีหราชเดโชชัยจากสี่แยกไฟแดง ถึงทางเข้าค่ายทหาร ร.๘ หมู่ที่ ๑๑,๒๐,๒๒) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำรูปตัวยูแบบเปิด (บริเวณช่องแคบด้านข้างหมู่บ้านพวงเพชรและหมู่บ้านศิริกุล) หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันติสุข ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านสุภัทรา (ด้านหน้าชุมชนวังทรัพย์สินถึงถนนทางเข้าสนามบิน) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านแก่นทอง (ซอยนวลหงส์ ๓ ถึงถนนสีหราชเดโชชัย) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันติสุข (ถนนสีหราชเดโชไชยจากสี่แยกไฟแดง ถึงทางเข้าค่ายทหาร ร.๘ หมู่ที่ ๑๑,๒๐,๒๒) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเป็ด (ซอยนางเข็มมา ประเสริฐสังฆ์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอกน้อย(ซอยข้างวัดบ่อแก้ว) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ด หมู่ที่ ๑๙ บ้านกังวาน (ซฮยสุภาวดี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ดและโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ (ชุมชน 3 ถนนมะลิวัลย์ ถึงร้านไทยแลนด์คาไบค์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 12 3
[เปลี่ยนแปลง] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน (ซอยอนุศรี) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เปลี่ยนแปลงวันที่ประกาศและวันที่เสนอราคาพร้อมยกเลิกฉบับเดิม) 12 3
[เปลี่ยนแปลง] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ถนนกลางบ้านถนนหน้าวัด จากบ้านนายคำ โพธิ์อ่อนตา ถึงบ้านเลขที่ 170) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เปลี่ยนแปลงวันที่ประกาศและวันที่เสนอราคาพร้อมยกเลิกฉบับเดิม) 12 3
[เปลี่ยนแปลง] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (จากบ้านนายสนาน คำสิงห์ ถึงซอยพุทธคุณ) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เปลี่ยนแปลงวันที่ประกาศและวันที่เสนอราคาพร้อมยกเลิกฉบับเดิม) 12 3
[เปลี่ยนแปลง] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอยบ้านนายปิยณัฐ คุณพุทธดบ) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เปลี่ยนแปลงวันที่ประกาศและวันที่เสนอราคาพร้อมยกเลิกฉบับเดิม) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสุภัทรา (ซอยหลังสถาบันฝึกฝีมือแรงงาน) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (ซอยมารวย ด้านซ้าย-ด้านขวา) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบเปิด (บริเวณช่องแคบด้านข้างหมู่บ้านพวงเพชร และหมู่บ้านศิริกุล) หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเป็ด (จากหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ดลงบึงกี) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเป็ด (ถนนหน้าวัดเทพเจริญธรรม) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมเครนกระเช้าอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 14 บ้านพรสวรรค์ (จากร้านแม่หน่องลาบเป็ด ถึงสี่แยกบ้านพ่อวิชัย) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเป็ด (ซอยทิศตะวันตกโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ถนนเกตุแก้ว จากกลางบ้านไปถนนมะลิวัลย์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน (ซอยโพธิ์เงินถึงเหล่านาดี) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลรถตู้ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงการก่อสร้างก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณด้านหน้าตลาดบ้านคำไฮ) หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (ถนนทุ่งทองแยกซอย 4 ถึงวัดป่าบ้านกอก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3