Layout Options

 • Fixed Header
  Makes the header top fixed, always visible!
 • Fixed Sidebar
  Makes the sidebar left fixed, always visible!
 • Fixed Footer
  Makes the app footer bottom fixed, always visible!

Header Options

 • Choose Color Scheme

Sidebar Options

 • Choose Color Scheme

Main Content Options

 • Page Section Tabs

การบริหารงานของหน่วยงาน

ชื่อเรื่อง แฟ้ม ชั้น
ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำหรับองค์กรและบุคลากร 17 1
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 17 1
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 17 1
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2561 17 1
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 17 1
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 17 1
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ. 2542 17 1
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 17 1
กฎหมายเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ 17 1
วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 17 1
กฎกระทรวง การยื่นคำขอและการรับรองสมาคมและมูลนิธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2560 17 1
แก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการประเภทและระดับตำแหน่งของ ส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 17 1
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาลตำบลบ้านเป็ด หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 17 1
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 17 1
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 17 1
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 17 1
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2507 17 1
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 17 1
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 17 1
แผนยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (พ.ศ. 2560 - 2563) 17 1
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558 17 1