Layout Options

 • Fixed Header
  Makes the header top fixed, always visible!
 • Fixed Sidebar
  Makes the sidebar left fixed, always visible!
 • Fixed Footer
  Makes the app footer bottom fixed, always visible!

Header Options

 • Choose Color Scheme

Sidebar Options

 • Choose Color Scheme

Main Content Options

 • Page Section Tabs

มาตรา 9

ชื่อเรื่อง แฟ้ม ชั้น
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ซอยอินธิราอยู่ในชุมชนหัวทุ่ง 4) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 3) 15 3
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 18 1
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 11 3
แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561 - 2563 19 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2561 13 3
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561 18 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (ซอยชุมชนไทรทอง 4 ซอยจิตตะมัย 2-5) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 1 บ้านเป็ด (จากแยกถนนศรีจันทร์ งบ้านนางเบย หาญสุริย์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจทย์ (ซอยบ้านนางทองคำ เพ็งพระจันทร์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทองธานี (ซอยชุมชนบ้านรัศมีถึงทางเข้าสนามบิน) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 18 1
รายงานผลการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 16 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ (ปั้มน้ำมันถึงทางเข้าชุมชนทรัพย์สมบูรณ์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโคกฟันโปรง (ซอยสุขสวัสดิ์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (ซอยทางเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนด้านทิศตะวันตกบึงหนองโคตร หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงาน โดยกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้วยกิจกรรมพัฒนาองค์กรฉบับย่อและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 23 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 1 บ้านเป็ด (ซอยบ้านนางสมศรี แคว้นน้อย) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 13 3
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 18 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 7 2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 7 2
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานการพิจารณาความดี ความชอบ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและผู้ปฏิบัติราชการ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อันเป็นที่พึงพอใจของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 19 1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) 19 1
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่องการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 19 1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น 19 1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 19 1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 19 1
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับเทศบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 19 1
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 19 1
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 64) พ.ศ. 2559 19 1
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 57) พ.ศ. 2559 19 1
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 19 1
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1) 19 1
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 19 1
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 19 1
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 19 1
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 19 1
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 19 1