Layout Options

 • Fixed Header
  Makes the header top fixed, always visible!
 • Fixed Sidebar
  Makes the sidebar left fixed, always visible!
 • Fixed Footer
  Makes the app footer bottom fixed, always visible!

Header Options

 • Choose Color Scheme

Sidebar Options

 • Choose Color Scheme

Main Content Options

 • Page Section Tabs

มาตรา 9

ชื่อเรื่อง แฟ้ม ชั้น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 13 3
ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำหรับองค์กรและบุคลากร 17 1
แจ้งข้อบังคับเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 19 1
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 17 1
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2562 18 1
งบรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 18 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2562 13 3
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2562 18 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 13 3
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 18 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 13 3
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2562 18 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 13 3
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 7 2
การดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด 19 1
รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด 19 1
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 18 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 13 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 14 บ้านพรสวรรค์ (จากร้านแม่หน่องลาบเป็ด ถึงสี่แยกบ้านพ่อวิชัย) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเป็ด (ซอยทิศตะวันตกโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ถนนเกตุแก้ว จากกลางบ้านไปถนนมะลิวัลย์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2562 18 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2562 13 3
รายงานการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 11 3
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18 1
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2507 8 1
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 17 1
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 5 2
ขั้นตอนการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบ้านเป็ด 16 1
คู่มือการให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์ และ เพจเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 16 1
รายงานผลการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 16 1
คู่มือการให้บริการรับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด 16 1
รายงานผลการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 15 3
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 7 2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 7 2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 7 2
ตารางกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14 3
สรุปผลเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และเพจสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด รอบที่ 1 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 16 1
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2562 18 1