Layout Options

 • Fixed Header
  Makes the header top fixed, always visible!
 • Fixed Sidebar
  Makes the sidebar left fixed, always visible!
 • Fixed Footer
  Makes the app footer bottom fixed, always visible!

Header Options

 • Choose Color Scheme

Sidebar Options

 • Choose Color Scheme

Main Content Options

 • Page Section Tabs

มาตรา 9

ชื่อเรื่อง แฟ้ม ชั้น
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านสุภัทรา (ด้านหน้าชุมชนวังทรัพย์สินถึงถนนทางเข้าสนามบิน) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านแก่นทอง (ซอยนวลหงส์ ๓ ถึงถนนสีหราชเดโชชัย) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันติสุข (ถนนสีหราชเดโชไชยจากสี่แยกไฟแดง ถึงทางเข้าค่ายทหาร ร.๘ หมู่ที่ ๑๑,๒๐,๒๒) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเป็ด (ซอยนางเข็มมา ประเสริฐสังฆ์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอกน้อย(ซอยข้างวัดบ่อแก้ว) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ด หมู่ที่ ๑๙ บ้านกังวาน (ซฮยสุภาวดี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2563 18 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2563 13 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ดและโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ (ชุมชน 3 ถนนมะลิวัลย์ ถึงร้านไทยแลนด์คาไบค์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 12 3
[เปลี่ยนแปลง] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน (ซอยอนุศรี) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เปลี่ยนแปลงวันที่ประกาศและวันที่เสนอราคาพร้อมยกเลิกฉบับเดิม) 12 3
[เปลี่ยนแปลง] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ถนนกลางบ้านถนนหน้าวัด จากบ้านนายคำ โพธิ์อ่อนตา ถึงบ้านเลขที่ 170) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เปลี่ยนแปลงวันที่ประกาศและวันที่เสนอราคาพร้อมยกเลิกฉบับเดิม) 12 3
[เปลี่ยนแปลง] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (จากบ้านนายสนาน คำสิงห์ ถึงซอยพุทธคุณ) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เปลี่ยนแปลงวันที่ประกาศและวันที่เสนอราคาพร้อมยกเลิกฉบับเดิม) 12 3
[เปลี่ยนแปลง] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอยบ้านนายปิยณัฐ คุณพุทธดบ) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เปลี่ยนแปลงวันที่ประกาศและวันที่เสนอราคาพร้อมยกเลิกฉบับเดิม) 12 3
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 7 2
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 7 2
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 7 2
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2563 18 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2563 13 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสุภัทรา (ซอยหลังสถาบันฝึกฝีมือแรงงาน) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (ซอยมารวย ด้านซ้าย-ด้านขวา) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบเปิด (บริเวณช่องแคบด้านข้างหมู่บ้านพวงเพชร และหมู่บ้านศิริกุล) หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเป็ด (จากหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ดลงบึงกี) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเป็ด (ถนนหน้าวัดเทพเจริญธรรม) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
แนวทางปฏิบัติการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลบ้านเป็ด - -
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 18 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 13 3
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2563 13 3
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2563 18 1
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 18 1
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7 2
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 - -
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2562 18 1
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน - -
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมเครนกระเช้าอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 13 3
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 18 1
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 18 1
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2562 18 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 13 3