เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
เลือกปี

สถิติงานทะเบียนราษฎร์ ปี 2563

จำนวนประชากร จำนวนประชากรชาย จำนวนประชากรหญิง แจ้งตาย ย้ายเข้า ย้ายออก เพิ่มชื่อ ถอนชื่อ จำนวนบ้าน
มกราคม 44,356 20,781 23,575 17 338 259 0 110 25,998
กุมภาพันธ์ 44,445 20,813 23,632 10 286 332 0 98 26,055
มีนาคม 44,434 20,848 23,586 13 314 293 0 59 26,180
เมษายน 44,573 20,866 23,707 15 274 109 0 48 26,207
พฤษภาคม 44,664 20,909 23,755 15 291 185 0 80 26,324
มิถุนายน 44,795 20,973 23,822 10 338 188 0 110 26,356
กรกฎาคม 44,953 21,015 23,938 13 371 154 0 91 26,391
สิงหาคม 45,005 21,034 23,971 8 244 181 0 97 26,463
กันยายน - - - - - - - - -
ตุลาคม - - - - - - - - -
พฤศจิกายน - - - - - - - - -
ธันวาคม - - - - - - - - -
รวม