เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
เลือกปี

สถิติงานทะเบียนราษฎร์ ปี 2566

จำนวนประชากร จำนวนประชากรชาย จำนวนประชากรหญิง แจ้งตาย ย้ายเข้า ย้ายออก เพิ่มชื่อ ถอนชื่อ จำนวนบ้าน
มกราคม 47,229 21,965 25,264 18 280 207 1 107 0
กุมภาพันธ์ 47,300 22,003 25,297 9 287 201 1 103 0
มีนาคม 47,267 21,995 25,272 22 252 273 0 95 0
เมษายน 47,277 21,995 25,282 16 185 154 0 79 0
พฤษภาคม 47,386 22,052 25,334 20 371 224 4 133 0
มิถุนายน 47,498 22,101 25,397 5 323 194 2 113 0
กรกฎาคม 47,659 22,117 25,542 4 371 193 4 96 0
สิงหาคม 47,694 22,121 25,573 12 277 234 3 103 0
กันยายน 47,793 22,164 25,629 14 309 190 2 95 0
ตุลาคม 47,863 22,179 25,684 15 258 174 0 96 0
พฤศจิกายน - - - - - - - - -
ธันวาคม - - - - - - - - -
รวม