เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
เลือกปี

สถิติปริมาณขยะเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ปี 2565

น้ำหนักขยะ/เดือน(ตัน)
มกราคม 1,376.58
กุมภาพันธ์ 1,287.76
มีนาคม 1,386.73
เมษายน 1,378
พฤษภาคม -
มิถุนายน -
กรกฎาคม -
สิงหาคม -
กันยายน -
ตุลาคม -
พฤศจิกายน -
ธันวาคม -
รวม