เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
เลือกปี

สถิติปริมาณขยะเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ปี 2563

น้ำหนักขยะ/เดือน(ตัน)
มกราคม 1,216.70
กุมภาพันธ์ 1,053.18
มีนาคม 1,308.93
เมษายน 1,355.15
พฤษภาคม 0
มิถุนายน 0
กรกฎาคม 0
สิงหาคม 0
กันยายน 0
ตุลาคม -
พฤศจิกายน -
ธันวาคม -
รวม