เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
เลือกปี

สถิติปริมาณขยะเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ปี 2566

น้ำหนักขยะ/เดือน(ตัน)
มกราคม 1,041.51
กุมภาพันธ์ 1,168.11
มีนาคม 1,198.36
เมษายน 1,076.94
พฤษภาคม 1,192.39
มิถุนายน 1,199.05
กรกฎาคม 1,094.49
สิงหาคม 1,193.95
กันยายน 1,353.22
ตุลาคม 1,132.90
พฤศจิกายน 0
ธันวาคม -
รวม