เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

เขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป

1.1  ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านเป็ดแยกออกจากตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป็ด เมื่อปี พศ. 2539  ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองขอนแก่น เดิมที่ทำการตั้งอยู่ที่สถานีอนามัยตำบลบ้านเป็ด ปี พ.ศ. 2540 ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลบ้านเป็ด ณ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด และได้ทำการจัดซื้อที่ดินบริเวณ ถ.เลี่ยงเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป็ด โดยห่างจากที่ทำการเดิมประมาณ 1 กิโลเมตร จำนวน 8 ไร่ 28 ตารางวา เพื่อทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ดแห่งใหม่ โดยได้ย้ายเข้าที่ทำการแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน

1.2  ที่ตั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ตั้งอยู่ เลขที่ 555 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราช อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16 24" - 16 28" เหนือ และเส้นแวงที่ 102 41" 102 49" ตะวันออก อยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่นโดยทางรถยนต์ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ( สายขอนแก่น - ชุมแพ ) ระยะทาง 12 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 45 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,125 ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแดงใหญ่ ตำบลศิลา และเทศบาลนครขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลนครขอนแก่น
ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลเมืองเก่า
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตำบลบ้านหว้า และตำบลบ้านทุ่ม

1.3  เนื้อที่

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีเนื้อที่ 45 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,125 ไร่ อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีจำนวน 23 หมู่บ้าน

1.4  ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงมีพื้นที่ทางทิศเหนือบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นลาดเทไปทางด้ายทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นบริเวณที่ลุ่มมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญคือ บึงหนองโคตร บึงกี และแก่งน้ำต้อน ซึ่งอยู่ตอนล่างสุด พื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางโดยเฉลี่ย 153 - 203 เมตร

1.5 จำนวนหมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด  มีทั้งหมด  23  หมู่บ้าน

ตารางที่ 1.1  จำนวนหมู่บ้านและพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

 หมู่ที่          หมู่บ้าน พื้นที่หมู่บ้าน ( ไร่ )
1 บ้านเป็ด 1,575
2 บ้านเป็ด 1,800
3 บ้านเป็ด 2,137
4     บ้านโคกฟันโปง     1,797
5 บ้านหัวทุ่ง 1,197
6 บ้านคำไฮ 500
7 บ้านกอก 787
8 บ้านหนองโจด 2,000
9 บ้านหนองขาม 1,050
10 บ้านคำไฮ 411
11 บ้านสันติสุข 1,125
12 บ้านกอกน้อย 500
13 บ้านพรสวรรค์ 812
14 บ้านหัวทุ่งนคร 2,000
15 บ้านหนองขาม 1,125
16 บ้านแก่นพยอม 1,150
17 บ้านเดชา 1,250
18 บ้านเป็ด 1,563
19 บ้านกังวาน 643
20 บ้านสุภัทรา 1,100
21 บ้านโคกฟันโปง 2,584
22 บ้านแก่นทอง 750
23 บ้านไทรทอง 831
รวม 23  หมู่บ้าน 28,689  ไร่

1.6 ประชากร

 มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 29,954 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 48,133 คน (ข้อมูลงานทะเบียนฯ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567)
 

ตารางที่ 1.2  ประชากรในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

 หมู่ที่     จำนวนครัวเรือน   จำนวนประชากร รวมทั้งหมด
ชาย หญิง
1 530 583 641 1,224
2 1,576 1,227 1,583 2,810
3 379 417 464 881
4 1,395 1,166 1,289 2,455
5 761 496 569 1,065
6 825 700 874 1,574
7 2,047 1,534 1,881 3,415
8 3,756 2,672 3,055 5,727
9 891 802 816 1,618
10 542 397 452 849
11 1,020 800 954 1,754
12 1,309 962 1,066 2,028
13 602 408 443 851
14 1,607 1,221 1,435 2,656
15 1,451 1,128 1,277 2,405
16 1,032 882 1,091 1,973
17 1,728 990 1,219 2,209
18 355 486 496 982
19 1,247 760 874 1,634
20 1,782 911 1,027 1,938
21 2,204 1,620 1,848 3,468
22 1,673 1,423 1,727 3,150
23 1,242 719 748 1,467
 รวม   29,954  ครัวเรือน  22,304  คน    25,829  คน    48,133  คน 

**หมายเหตุ** ข้อมูลประชากรเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 จาก (สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นตำบลบ้านเป็ด)

 

สถิติการเปลี่ยนแปลงประชากร

ย้อนหลัง 3 ปี

( ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2566 )

 หมู่ที่ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2566
     ชาย      หญิง      ชาย      หญิง     รวม      ชาย      หญิง     รวม  

1

589 622 1,211 584 638 1,222 583 647 1230

2

1,177 1,501 2,678 1,209 1,603 2,812 1,213 1,635 2,848

3

423 472 895 420 463 883 417 464 881

4

940 990 1,930 1,082 1174 2,256 1,163 1,271 2,434

5

495 562 1,057 494 561 1,055 491 560 1,051

6

737 889 1,626 728 888 1,616 708 888 1,596

7

1,556 1,860 3,416 1,525 1,873 3,398 1,530 1,883 3,413

8

2,679 2,969 5,648 2,679 2,983 5,662 2,669 3,021 5,690

9

827 813 1,640 823 807 1,630 807 807 1614

10

410 455 865 398 456 854 399 454 853

11

795 925 1,720 798 935 1,733 807 957 1764

12

910 999 1,909 935 1,030 1,965 958 1,060 2,018

13

362 382 744 388 416 804 401 432 833

14

1,210 1,388 2,598 1,210 1,409 2,619 1,231 1,441 2,672

15

1,108 1,246 2,354 1,120 1,264 2,384 1,117 1,264 2,381

16

872 1,079 1,951 865 1,089 1,954 877 1,097 1,974

17

793 974 1,767 881 1,085 1,966 960 1,180 2,140

18

475 502 977 474 491 965 488 500 988

19

753 872 1,625 759 862 1,621 763 870 1,633

20

818 960 1,778 873 1,015 1,888 907 1,024 1,931

21

1,546 1,791 3,337 1,567 1,812 3,379 1,600 1,831 3,431

22

1,342 1,630 2,972 1,387 1,648 3,035 1,405 1,716 3,121

23

740 755 1,495 728 750 1,478 720 752 1,472
รวม   21,557     24,636    46,193     21,927     25,252     47,179     22,214     25,754     47,968  

 

 

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

 2.1  รายได้  ประชากรที่อาศัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประกอบอาชีพหลายหลาย เช่น เกษตรกรรม รับราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท / ห้างร้าน รับจ้างทั่วไป ค้าขาย และอาชีพอื่นๆ

รายได้เฉลี่ยของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ตามเกณฑ์ จปฐ. ประจำปี 2565 (จปฐ.2) มีรายได้เฉลี่ย - บาท / คน / ปี (สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ปี 2565  ระดับตำบล ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองขอนแก่น)

 2.2 อาชีพ  ประกอบอาชีพหลายอย่าง เช่น ค้าขายรับราชการ ทำการเกษตร และอาชีพอื่นๆ  เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อเขตเทศบาลนครขอนแก่น ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง เช่น ช่างปูน ช่างไม้ ช่างทาสี กรรมกร และรับจ้างทั่วไป

 2.3 จำนวนสถานประกอบการ / ส่วนราชการในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

    1     หอพัก    244      แห่ง  
2 อพาร์ทเมนท์ 26  แห่ง
3 บ้านเช่า 17 แห่ง
4 ห้องเช่า 130 แห่ง
5 รีสอร์ท 20 แห่ง
6 โรงเเรม 9 แห่ง
7 ร้านอาหาร 301 แห่ง
8 ร้านคาราโอเกะ 4 แห่ง
9 ร้านกาแฟ 30 แห่ง
10 ร้านค้า 559 แห่ง
11 ร้านเสริมสวย 88 แห่ง
12 ร้านตัดผมชาย 20 แห่ง
13 ขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 15 แห่ง
14 ร้านสปา 3 แห่ง
15 นวดแผนไทย 12 แห่ง
16 ซ่อมรถจักรยานยนต์ 36 แห่ง
17 อู่ซ่อมรถยนต์ 75 แห่ง
18 ร้านวัสดุ / อุปกรณ์ก่อสร้าง 61 แห่ง
19 รับสร้างบ้าน 5 แห่ง
20 คลังสินค้า 20 แห่ง
21 ร้านขายยา 30 แห่ง
22 คลินิก 19 แห่ง
23 คลินิกสัตว์ 6 แห่ง
24 คลินิกทันตกรรม 7 แห่ง
25 โรงพยาบาลสัตว์ 1 แห่ง
26 โรงกลึง 5 แห่ง
27 ร้านเชื่อมโลหะ 21 แห่ง
28 ร้านคอมพิวเตอร์ 41 แห่ง
29 ร้านขายโทรศัพท์มือถือ   20 แห่ง
30 ร้านแอร์ 9 แห่ง
31 จำหน่ายรถมือสอง 19 แห่ง
32 บริษัทขายรถยนต์ 4 แห่ง
33 ร้านสะดวกซื้อ 18 แห่ง
34 ร้านตัดเสื้อ 18 แห่ง
35 ร้านซัก อบ รีด 21 แห่ง
36 ขายเสื้อผ้าสำเร็จรูป 3 แห่ง
37 โรงเรียน 19 แห่ง
38 วิทยาลัย 1 แห่ง
39 สอนภาษา 4 แห่ง
40 โรงงาน 23 แห่ง
41 โรงสีข้าว 6 แห่ง
42 โรงขนมจีน 5 แห่ง
43 ปั้มน้ำมัน 15 แห่ง
44 ปั้มแก๊ส / ร้านแก๊ส 6 แห่ง
45 บริการไปรษณีย์ 6 แห่ง
46 บริษัทขนส่ง 7 แห่ง
47 ล้าง อัด ฉีด 11 แห่ง
48 บริษัทเงินกู้ 12 แห่ง
49 ร้านรับจำนำ 5 แห่ง
50 ร้านรับซื้อของเก่า 16 แห่ง
51 ร้านขายต้นไม้ดอกไม้ 6 แห่ง
52 ฟาร์ม 3 แห่ง
53 บริษัทสายการบิน/จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน 7 แห่ง
54 บริการรถเช่า 6 แห่ง
55 ร้ายขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 3 แห่ง
56 ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 12 แห่ง
57 ร้านขายเฟอนิเจอร์ 16 แห่ง
58 ฟิตเนส 2 แห่ง
59 จำหน่ายยางและอะไหล่รถยนต์ 24 แห่ง
60 โรงพิมพ์ 3 แห่ง
61 ร้านรับทำป้าย 12 แห่ง
62 จำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 แห่ง
63 สนามฟุตบอลหญ้าเทียม 4 แห่ง
64 ร้านผ้าม่าน 2 แห่ง
65 โรงพักหมู 1 แห่ง
66 สวนสัตว์ 1 แห่ง
67 จำหน่ายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 3 แห่ง
 68  ร้านตัดขนสุนัข 2 แห่ง

ที่มา : งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง  วันที่  7  เมษายน  2564

 

2.4 สถานะการคลัง

  เทศบาลตำบลบ้านเป็ด คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีฝากธนาคารที่นำมาใช้ได้   122,203,972.28   บาท   

 ( รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  30  กันยายน  2565 )

 

การคลังเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ( พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566 )  

ประเภทรายรับ

ประเภทรายรับ ปี 2564
  รายรับจริง (บาท)  
ปี 2565
  รายรับจริง (บาท)  
ปี 2566
 รายรับจริง (บาท)  
รายได้จัดเก็บเอง      
หมวดภาษีอากร 6,684,152.18 21,106,134.71 30,566,133.58
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 5,607,147.95 4,532,958.80 5,796,933.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,311,649.25 1,420,588.92 2,001,133.90
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์  - - -
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,479,859.60 716,717.00 955,147.81
หมวดภาษีจัดสรร 163,067,151.40 163,696,245.37 167,307,231.28
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 88,405,341.20 78,795,902.20 82,960,959.00
หมวดรายได้จากทุน - - 151,000.00
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น  26,655,530.58 270,268,546.80 289,738,538.57


ประเภทรายจ่าย

ประเภทรายจ่าย ปี 2564
รายจ่ายจริง (บาท)
ปี 2565
 รายจ่ายจริง (บาท) 
ปี 2566
รายจ่ายจริง (บาท)
งบกลาง 56,137,889.46   55,531,934.64  58,090,152.23 
งบบุคลากร 75622896.47  76960415.78  76,401,873.54 
งบดำเนินงาน 51,258,881.50  56956199.69  76,337,905.99 
งบลงทุน 30,435,961.64  20910299.60  34,916,109.00 
งบเงินอุดหนุน 5,089,290.00  5153381.00  8,202,611.47 
งบรายจ่ายอื่น 15,000.00 
      รวมเงินรายจ่ายทั้งสิ้น      218,559,919.07      215,512,230.71     253,993,652.23 


ที่มา: รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564/2565/2566  ( ลงข้อมูลวันที่ 11 มิถุนายน 2567 )

 

3. สภาพทางสังคม

3.1  การศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น       1        แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา       5 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา       2 แห่ง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน       1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       2 แห่ง
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด       1 แห่ง
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน       1 แห่ง
สถานที่ออกกำลังกาย      18 แห่ง
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ       8 แห่ง

 

3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด / สำนักสงฆ์     17     แห่ง
โบสถ์     7  แห่ง

 

3.3  วัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมที่สำคัญ

งานบุญมหาชาติประจำปี  ประมาณเดือน    กุมภาพันธ์- เมษายน
 2 งานประเพณีสงกรานต์  ประมาณเดือน เมษายน
 3 งานบุญบั้งไฟประจำปี  ประมาณเดือน  พฤษภาคม - มิถุนายน
 4 งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประมาณเดือน  กรกฏาคม
5 งานบุญกฐิน  ประมานเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน
 6 งานประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือน  พฤศจิกายน
 7 งานบ้านเป็ดมินิมาราธอน  ประมาณเดือน ธันวาคม

 

3.4  สาธารณสุข

 

  1    สถานที่ออกกำลังกาย    42  แห่ง
  2  ศูนย์สาธารณสุขชุมชนประจำหมู่บ้าน ( ศสมช. ) / สุขศาลา     23  แห่ง
  3  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ( รพสต. )       1    แห่ง
  4  หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง (อนามัยหัวทุ่ง)     1 แห่ง
  5  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    30  แห่ง
  6  คลินิก    10 แห่ง
7  ตลาด 1 แห่ง

* ข้อมูลจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 7/04/64

 3.5  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

 1  สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด     1   แห่ง
 2 กลุ่ม อ.ป.พ.ร.   32   คน
 3 รถบรรทุกน้ำดับเพลิง     5    คัน
 4 รถตรวจการ ( สายตรวจ )    3   คัน
 5 พนักงานสังกัดงานป้องกัน ฯ   28   นาย
 6 พนักงานสังกัดงานเทศกิจ      12     นาย

** ข้อมูลงานป้องกันฯ  วันที่ 9 มกราคม 2565 **

 

4.  การบริการพื้นฐาน

4.1  การคมนาคมทางบก

 นับว่ามีความสะดวกในการเดินทางเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีถนนสายสำคัญตัดผ่าน ถนนภายในหมู่บ้านโดยทั่วไปอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ส่วนมากเป็นถนนคอนกรีต ถนนทางหลวงที่พาดผ่านเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 12                 ( ขอนแก่น - ชุมแพ )ส่วนถนนสายสำคัญของหมู่บ้านจะเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและมีรถยนต์โดยสารประจำทางอยู่หลายสายด้วยกัน ได้แก่

 รถยนต์โดยสารประจำทางบ้านหัวทุ่ง - คำไฮ สาย 2 (สีเหลือง) รับผู้โดยสารบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ,14 บ้านคำไฮ หมู่ที่ 6 , 10 และบ้านโคกฟันโปงหมู่ที่ 4 , 21 และบ้านไทรทอง หมู่ที่ 23

 รถยนต์โดยสารประจำทางบ้านกอก สาย 9 ( สีฟ้า) รับผู้โดยสารบ้านกอกหมู่ที่7 บ้านกอกน้อย หมู่ที่ 12 และบ้านหนองโจด หมู่ที่ 8 รวมถึงหมู่บ้านเอื้ออาทรเฟส 1, 2 ,3 , 4

 รถยนต์โดยสารประจำทางบ้านเป็ด สาย 5(สีเขียว) รับผู้โดยสารบ้านเป็ด หมู่ที่ 1, 2 ,3 , 18 ผ่านหน้าหมู่บ้านเดชา หมู่ที่ 16 ผ่านหน้าหมู่บ้านแก่นพยอม หมู่ที่ 17

 รถยนต์โดยสารประจำทาง ร.8 สาย 5 (สีเขียว) รับผู้โดยสารบ้านสันติสุข หมู่ที่ 11 บ้านแก่นทอง หมู่ที่ 22 บ้านสุภัทรา หมู่ที่ 20

 รถยนต์โดยสารประจำทาง สาย 11 (สีขาว) รับผู้โดยสารผ่านหมู่บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 , 15

 

4.2  การคมนาคมทางอากาศ

 ท่าอากาศยานขอนแก่นหรือ สนามบินนานาชาติขอนแก่น ( Khonkaen International Airport ) สนามบินนานาชาติขอนแก่นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ปัจจุบันท่าอากาศยานขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการบินพาณิชย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

4.3  การโทรคมนาคม

มีที่ทำการไปรษณีย์ของเอกชนให้บริการในพื้นที่

4.4  การไฟฟ้า

 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อยู่ในเขตให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ และพลังงานความร้อนในเขตอำเภอน้ำพอง ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้

4.5  แหล่งน้ำธรรมชาติ

 

ลำน้ำ , ลำห้วย   1   แห่ง
 2 บึง,หนอง และอื่น ๆ  11 แห่ง

4.6  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 

 1  ฝาย    3    แห่ง
 2 บ่อน้ำตื้น   212 แห่ง
 3 บ่อโยก ( บาดาล )   95 แห่ง

 

 

5. ข้อมูลอื่น ๆ

5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ( แสดงทรัพยากรในธรรมชาติที่มีอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด )

 แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่

 

  1   บึงกี    1     แห่ง
  2 บึงหนองโคตร    1   แห่ง  
  3  หาดทรายเทียมบึงหนองโคตร       1   แห่ง

 

5.2  มวลชนจัดตั้งขึ้น

 

 1  กลุ่มสตรีแม่บ้าน   375  คน
 2 กลุ่ม อ.ส.ม.   398 คน
 3 กลุ่ม อปพร.   241 คน
 4 กลุ่มแกนนำการออกกำลังกาย   230  คน
 5 กลุ่มแกนนำผู้สูงอายุ    115  คน
 6 กลุ่มแกนนำคนพิการ    23    คน

 

 

5.3  บริการประชาชน/ระบบสารสนเทศเทคโนโลยีการสื่อสาร

 

 1  ตู้ A.T.M.          35 แห่ง
 2 สัญญาณเสาโทรศัพท์          14 แห่ง
 3 เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (www.banped.go.th)
4 เพจเทศบาลตำบลบ้านเป็ด (www.facebook.com/banpedoffice)
5 ระบบสารสนเทศเพื่อประชาชน (https://eservice.banped.go.th)

 

6.  ลักษณะทางการเมืองการบริหาร

6.1  ฝ่ายนิติบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประกอบด้วย

 

 1 นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2
 2 นายชัยรัตน์ มัสมี    รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1
3 นายเจษฎา ชัยมงคล    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1
4 นายธนดล ประเสริฐทรง                            สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1 
5 นายปัศนพล เมืองสนธิ์     สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1
 6 นายสุพล โต๊ะปั้ง     สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1
 7 นายแสนศักดิ์ แสนบุดดา      สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1
8 นายบัวฮอง บุญจวง      สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่  2
9 นายบุญเพ็ง สุทธิ     สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2
10 นายประทีป เสาผล      สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2
 11  นายสมพงษ์ พรหมแสง     สมาชิกสภาเทศบาล เขตที 2
12  นายเกษทอง สุทธิ                  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2

( ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2565 )
 

6.2  ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประกอบด้วย

  1     นายชัชวาล ธีรภานุ    นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด 
  2   นายวิสุทธิ์ เจริญศรี     รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด
3   นายจตุพล สิทธิ    รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด
4   นายสุวรรณ โพคา       ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด
5   นางสาวรุจิรา จุลลาบุดดี    เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด  

 
 

( 2 ) ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น

2.1  ศักยภาพของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ( ที่มาของข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 )

 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีอัตรากำลัง ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน  349  อัตรา ดังนี้

 

จำนวนบุคลากร
ตำแหน่งที่ครอง   จำนวน     349   คน
ตำแหน่งปลัดเทศบาล / รองปลัดเทศบาล จำนวน 3 คน
ตำแหน่งในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 74   คน  
ตำแหน่งในกองคลัง จำนวน 35 คน
ตำแหน่งในกองช่าง จำนวน 51 คน
ตำแหน่งในกองศึกษา จำนวน 19 คน
ตำแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 113 คน
ตำแหน่งในกองสวัสดิการสังคม จำนวน 16 คน
ตำแหน่งในกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 9 คน
ตำแหน่งในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 15 คน
โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด จำนวน 10 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกฟันโปง จำนวน 3 คน
หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 คน
ตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 37 คน
ผลรวมทั้งหมด จำนวน 386 คน

 

แยกเป็นประเภท

พนักงานเทศบาล   จำนวน   78 คน
ลูกจ้างประจำ จำนวน    3       คน   
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 106 คน
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 162 คน

 

ระดับการศึกษาของบุคลากร

ประถมศึกษา จำนวน 39 คน
มัธยมศึกษา  จำนวน 96 คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 22   คน  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค จำนวน 3 คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง     จำนวน   53 คน
ปริญญาตรี จำนวน 103 คน
สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน     33     คน
รวม จำนวน 349 คน

 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : วันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2566

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด 

QR Code หน้านี้