เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
เลือกปี

สถิติร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางออนไลน์ ปี 2563

สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม กองวิชาการและแผนงาน
มกราคม 1 0 2 3 0 0 0
กุมภาพันธ์ 1 0 2 2 0 0 0
มีนาคม 0 0 5 0 0 0 0
เมษายน 0 0 5 6 0 0 0
พฤษภาคม 4 0 6 5 0 0 0
มิถุนายน 1 0 5 3 0 0 0
กรกฎาคม 1 0 7 5 0 0 0
สิงหาคม 0 0 6 1 0 0 0
กันยายน 2 0 11 2 0 0 0
ตุลาคม - - - - - - -
พฤศจิกายน - - - - - - -
ธันวาคม - - - - - - -
รวม