เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
เลือกปี

สถิติร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางออนไลน์ ปี 2564

สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม กองวิชาการและแผนงาน
มกราคม 0 0 3 7 0 0 0
กุมภาพันธ์ 0 0 0 0 0 0 0
มีนาคม 3 0 3 0 0 0 0
เมษายน 0 0 6 2 0 0 0
พฤษภาคม 0 0 0 0 0 0 0
มิถุนายน 0 0 0 0 0 0 0
กรกฎาคม 0 0 0 0 0 0 0
สิงหาคม 0 0 0 0 0 0 0
กันยายน 0 0 0 0 0 0 0
ตุลาคม - - - - - - -
พฤศจิกายน - - - - - - -
ธันวาคม - - - - - - -
รวม