เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
เลือกปี

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2567

วัน/เดือน/ปี เรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางการร้องเรียน หน่วยงานที่รับผิดชอบ แนวทางการแก้ไข ผลการดำเนินการ
มกราคม 0 0 0 0 0 0
กุมภาพันธ์ 0 0 0 0 0 0
มีนาคม 0 0 0 0 0 0
เมษายน 0 0 0 0 0 0
พฤษภาคม - - - - - -
มิถุนายน - - - - - -
กรกฎาคม - - - - - -
สิงหาคม - - - - - -
กันยายน - - - - - -
ตุลาคม - - - - - -
พฤศจิกายน - - - - - -
ธันวาคม - - - - - -
รวม