เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณ

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณ หลักสูตร “เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยได้รับเกียรติจาก นางเมธินี สุดเสนาะ หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ เทศบาลนครขอนแก่น มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลจากทุกส่วนราชการเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ในการนี้ นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมตาม โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณฯ ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้