เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

มข.ร่วม MOU วิชาการ กับ เทศบาลบ้านเป็ด ให้เมืองต้นแบบของการพัฒนา

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการโครงการ City of Art พัฒนาเมืองศิลปะ โดยลงนามระหว่าง รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายชัชวาล ธีรภานุ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมผู้บริหารและบุคลากรทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือทางวิชาการโดย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ดำเนินการศึกษาร่วมกันด้านวิชาการ การวิจัย การวางผังเมือง และการออกแบบเมือง การจัดทำผังแม่บท การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการนี้ แนวทางความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานคือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลทางวิชาการ และสนับสนุนบุคลากร ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการ ขณะเดียวกัน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จะอำนวยความสะดวกให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการสำรวจพื้นที่ การเก็บข้อมูลและการสนับสนุนบุคลากรของเทศบาลและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการนี้ ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะเวลาความร่วมมือ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม MOU นี้ โครงการนี้ ประกอบด้วยคณะทำงานจากหลายหน่วยงานและมีโครงการย่อยหลายโครงการ เช่น โครงการถนนตัวอย่าง ถนนศรีจันทร์ โดย ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน โครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ดเป็น Green and Smart Building โดย ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา โครงการสนามฟุตบอลทีมบ้านเป็ดอะคาเดมี โดย รศ.ดร.สัญชัย สันติเวส โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Smart Learning โดย ผศ.นิธิวดี ทองป้อง โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและภูมิทัศน์ของโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด โดย ผศ.ดร.กฤตภัทร ถาปาลบุตร โครงการจัดทำผังแม่บทบึงกี โดยคณาจารย์จากหลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตย์ + ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศกรรมศาสตร์ + ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์ เป็นต้น ที่มา : https://th.kku.ac.th/137951/
QR Code หน้านี้