เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุข

วันที่ 25 เมษายน 2566 นายชัชวาล ธีรภานุ นานยกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด และคณะผู้บริหาร พบปะนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุข เทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยโครงการฯ เปิดเรียนวันนี้เป็นวันที่ 4 ของปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก โรงพยาบาลขอนแก่นมาอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงฤดูร้อน และกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้