เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานแกนนำสุขภาพ

เมื่อวันที่ 26 – 29 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำโดยนายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาแกนนำสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องบทบาทหน้าที่ของแกนนำสุขภาพในการพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่ โดย นายวิทวัส อาลัยลักษ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น มาเป็นวิทยากรในการอบรม และกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคในเขตเมือง และเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อศึกษาดูงานด้านการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะในชุมชน พร้อมการบริหารจัดการสุขนัขจรจัดในชุมชนเมือง และเทศบาลตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง เพื่อศึกษาดูงานด้านการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคโดยชุมชน
QR Code หน้านี้