เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ตรวจสถานประกอบการ ตามโครงการอาหารปลอดภัย 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการป้องกัน การปนเปื้อนภาชนะสัมผัสอาหาร มือผู้สัมผัสอาหาร และอาหาร ด้วยชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย SI Medium (อ 13) ตามโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี2566 ระหว่างวันที่ 21 - 24 สิงหาคม 2566 โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ร้านจำหน่ายอาหารในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเป็ด จำนวน 50 ร้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
QR Code หน้านี้