เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมทำลายหนังสือ เอกสารราชการ ที่เก็บรักษาเกินกว่า 10 ปี

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ดำเนินกิจกรรมทำลายหนังสือ เอกสารราชการ ที่เก็บรักษาเกินกว่า 10 ปี โดยมีการตรวจสอบหนังสือหรือเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2555 ที่หมดความจำเป็นในการใช้เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงิน รวมถึงหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิทางการเงิน ซึ่งกองคลังได้เก็บรักษาเกินกว่า 10 ปี และสำนักงานตรวจสอบแผ่นดินตรวจสอบไม่มีปัญหา ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ประกอบการตรวจสอบหรือเพื่อการใดๆอีก และเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 3 การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ ส่วนที่ 3 การทำลาย โดยดำเนินการขุดเตรียมพื้นที่ในการเผา และฝั่งกลบเรียบร้อย
QR Code หน้านี้