เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายทุนการศึกษา

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 นายจตุพล สิทธิ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนาย ประทีป พรหมภักดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นผู้ชี้แจงและให้ข้อมูลรายละเอียดและขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับทุนการศึกษาได้เกิดความเข้าใจและการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้