เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในท้องถิ่นและใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้