เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด (แทนตำแหน่งว่าง)

ไฟล์ที่ 1. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด (แทนตำแหน่งว่าง)
ประเภท
ขนาด 0.28 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้